[WL::Change] [beheer] #174: proxy name ipv van nummer

Ronald in 't Velt velt at xs4all.nl
Sun Apr 15 16:19:17 UTC 2012


On Sat, 2012-04-07 at 10:25 +0000, 'WL Trac' wrote:
> #174: proxy name ipv van nummer
> --------------------------------+-----------------------
> Reporter: ronald        |    Owner: ronald
>   Type: change        |   Status: assigned
> Priority: minor        |  Component: gformat
> Version: FreeBSD 9.0-RELEASE | Resolution:
> Keywords:            |
> --------------------------------+-----------------------
> Changes (by rick):
> 
> * owner: rick => ronald
> * status: new => assigned
> * reporter: roland => ronald
> 
> 
> Comment:
> 
> All prep-work done. Feel free to start replacing the entries and update
> the 9.0 proxies.

Rick, dank voor het voorbereidende werk!

Is iedereen het eens met het doorvoeren van deze verandering?
(Voorbeeld: "proxy62" wordt "ProxyHuub") Graag plusjes / minnetjes.

Bij positieve respons: welke stappen zijn nodig?
- yaml files en directory namen in genesis aanpassen; committen
- proxies zelf aanpassen. Hoe? Wat is het verschil in aanpak tussen
proxies die 9.0-RELEASE draaien en proxies met een oudere versie?
- ???

Groet,
Ronald


More information about the Change mailing list