[WL::Change] [beheer] #174: proxy name ipv van nummer

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Sun Apr 15 18:14:47 UTC 2012


Op 4/15/12 6:19 PM, Ronald in 't Velt schreef:
> On Sat, 2012-04-07 at 10:25 +0000, 'WL Trac' wrote:
>> #174: proxy name ipv van nummer
>> --------------------------------+-----------------------
>> Reporter: ronald        |    Owner: ronald
>>   Type: change        |   Status: assigned
>> Priority: minor        |  Component: gformat
>> Version: FreeBSD 9.0-RELEASE | Resolution:
>> Keywords:            |
>> --------------------------------+-----------------------
>> Changes (by rick):
>>
>> * owner: rick => ronald
>> * status: new => assigned
>> * reporter: roland => ronald
>>
>>
>> Comment:
>>
>> All prep-work done. Feel free to start replacing the entries and update
>> the 9.0 proxies.
> 
> Rick, dank voor het voorbereidende werk!
> 
> Is iedereen het eens met het doorvoeren van deze verandering?
> (Voorbeeld: "proxy62" wordt "ProxyHuub") Graag plusjes / minnetjes.

+1

> 
> Bij positieve respons: welke stappen zijn nodig?
> - yaml files en directory namen in genesis aanpassen; committen
> - proxies zelf aanpassen. Hoe? 

/tools/wl-config draaien op de proxies
HuubMore information about the Change mailing list